Cookiebeleid

Cookieverklaring

Algemene  gebruiksvoorwaarden

Deze website (eriks.nl) en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door ERIKS B.V., Toermalijnstraat 5, 1812 RL Alkmaar, Nederland.

Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van deze website, evenals op alle informatie, aanbevelingen en / of diensten die u op of via deze website worden aangeboden (Informatie).

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onze Algemene Voorwaarden. ERIKS merkt op dat deze Algemene Voorwaarden in de loop van de tijd kunnen worden gewijzigd. Gebruikers van de website wordt geadviseerd om regelmatig de Algemene Voorwaarden te lezen voor mogelijke wijzigingen. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 12 januari 2018.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op deze eriks.nl website is alleen voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen advies. ERIKS zal de informatie op deze website en de inhoud ervan correct en up-to-date houden, maar garandeert niet dat de website en / of de informatie vrij is van fouten, defecten, malware en virussen of dat de website en / of informatie juist is, actueel en accuraat.

ERIKS is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken) van de website, inclusief schade veroorzaakt door malware, virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie of de website, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijke wangedrag of grove nalatigheid van ERIKS.

ERIKS is verder niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken) van elektronische communicatiemiddelen met deze website, inclusief - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van het niet of te laat leveren van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en het overbrengen van virussen.

Gekoppelde sites

Deze website kan links bevatten naar externe internetsites van derden. ERIKS is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarop links naar deze site staan of waarnaar links op deze site worden gegeven. Ons  Cookie Beleid en onze Privacy Statement zijn niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens op of via externe sites van derden. 

Privacy en Cookieverklaring

ERIKS verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van de bezoekers van deze website volgens het Cookiebeleid en Privacy Statement.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten op deze website en de Informatie, inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van ERIKS.
Gebruikers mogen de Website en de Informatie lezen en kopieën maken voor hun eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Al het andere gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de website van ERIKS op een externe internetsite of het creëren van links, hyperlinks of deeplinks tussen de Website van ERIKS en enig ander internet website is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ERIKS.

Ongevraagde ideeën

In het geval u ongevraagde ideeën en / of materialen, hetzij bestaande uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of anderszins (Materialen) op deze website, plaatst of deze per e-mail of anderszins naar ERIKS verzendt, heeft ERIKS het recht om gebruik te maken van: dergelijke materialen kosteloos kopiëren en / of commercieel exploiteren en ERIKS is niet gebonden aan een verplichting tot vertrouwelijkheid met betrekking tot dergelijke materialen.

U vrijwaart ERIKS hierbij en vrijwaart ERIKS voor alle acties, claims en aansprakelijkheden die ERIKS oploopt, oploopt of oploopt als gevolg van het gebruik en / of misbruik van materialen die inbreuk maken op de (intellectuele eigendom) rechten van derden of anderszins onwettig zijn tegenover een derde partij.

Scheidbaarheid

Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. De partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bepalingen die geldig zijn en rechtsgevolgen hebben die zoveel mogelijk overeenkomen met die van het ongeldige gedeelte, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die rijzen in verband met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen betreffende het bestaan ​​en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam.

Als u klachten heeft over producten of diensten die via deze website worden aangeboden, kunt u contact met ons opnemen via info@eriks.nl. Als we uw klacht niet kunnen oplossen, hebt u het recht om het geschil voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie op https://ec.europa.eu/odr. Als u besluit dit platform te gebruiken, gebruik dan het volgende e-mailadres van ERIKS: info@eriks.nl.

 

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.