regelgeving-en-certificaten

ERIKS certificaten en regelgeving

Certificaten

ISO 14001 : 2015
ISO   9001 : 2015
 • Aankoop, verkoop, voorraadhoudend, montage en service van werktuigbouwkundige en onderhoudscomponenten
 • De ontwikkeling en engineering van nieuwe producten; eigen merk of co-engineerd met de klant
 • Aanbieden van logistieke diensten (bijv. Kan Ban, beheer werkvoorraad, VMI)
 • Adviseren en aanbieden van kostenbesparende producten (proces- & milieukosten)
 • Aankoop en coördinatie van extern transport
 • Facilitair beheer eigen locaties, incl. energiemonitoring en afvalverwerking

ISO 22000 : 2005
 • Voedselveiligheidsmanagementsysteem locatie Ede

ISO 3834 - 2 : 2005
Lloyds PED 2014/68/EU Stainless Steel Hose Assemblies

 • Gecertificeerd afstellen van veiligheden op aanvraag klant


SCC (VCA**)

 • Een veilige externe werksituatie bij werkzaamheden bij de klant


ISO 50001 : 2011
 • Energiemanagementsysteem voor het eigen energieverbruik van alle locaties in Nederland


 • ERIKS Nederland is CO2 neutraal door compensatie; sponsor van een milieuproject in India

RoHS II

Restriction of Hazardous Substances (Europese verordening 2011/65/EU)

beeld rohs

RoHS is gericht op het terugdringen en voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De basis hiervoor is in 2002 gelegd in de vorm van de richtlijn 2002/95/EG. Deze is in 2011 vervangen door de 2011/65/EU, die in juli van dat jaar van kracht geworden is en bekend staat onder de RoHS II.

In RoHS is een lijst met chemische stoffen opgenomen waarvoor beperkingen gelden. De stoffen mogen alleen nog maar voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur, indien de concentratie (gewichtsprocent) onder de hieronder vermelde maximum van het homogene materiaal blijft. Het betreft het bij de onderstaande chemische stoffen vermelde gewichtspercentage:

 • Lood (0,1 %) 
 • Kwik (0,1 %) 
 • Cadmium (0,01 %) 
 • Zeswaardig chroom (0,1 %) 
 • Polybroombifenylen (PBB's) (0,1 %) 
 • Polybroomdifenylethers (PBDE's) (0,1 %) 
 • Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (0,1 %)* 
 • Butylbenzylftalaat (BBP) (0,1 %)* 
 • Dibutylftalaat (DBP) (0,1 %)* 
 • Di-isobutylftalaat (DIBP) (0,1 %)*


* De beperking van DEHP, BBP, DBP en DIBP is niet van toepassing op kabels of reserveonderdelen voor de reparatie, het hergebruik, het aanpassen van de functionele aspecten of het verbeteren van de capaciteit van EEA die voor 22 juli 2019 op de markt zijn gebracht, en op medische hulpmiddelen, met inbegrip van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, en meet- en regelapparatuur, met inbegrip van industriële meet- en regelapparatuur, die voor 22 juli 2021 op de markt zijn.

ERIKS hecht belang aan  het naleven van de RoHS II richtlijn. Het beleid is erop gericht dat uitsluitend producten worden verkocht die RoHS II compliant zijn. De waarborging hiervan is opgenomen in Kwaliteitsprocedures. De algemene RoHS verklaring van ERIKS voldoet aan de laatste update (EU) 2015/863 en kunt u hier downloaden.

Alle detailinformatie over de RoHS II richtlijn 2011/65/EU kunt u raadplegen op de officiële website; klik hier

ATEX producten voor een veilige werkplek

Iedereen die werkt in gevaarlijke zones, wil graag weer heelhuids thuiskomen. Dit werk moet daarom zo veilig mogelijk gebeuren. Arbeidsomstandigheden zijn een steeds grotere rol gaan spelen in het bedrijfsleven. Ook de overheid heeft door wet- en regelgeving er toe bijgedragen dat werknemers beschermd moeten worden tegen arbeidsrisico's. Om aan de groeiende vraag naar veilige producten en gereedschappen te kunnen voldoen, heeft ERIKS een assortiment speciaal geschikt voor gas- en explosiegevaarlijke omgevingen.

atex-logo

ATEX assortiment


 • Afsluiters
 • Aandrijvingen & standindicaties voor afsluiters
 • Process Control meetinstrumenten
 • Kunststoffen
 • Kunststof slangen
 • Slijtvaste rubber slangen
 • Vonkvrije gereedschappen

ATEX 114 en ATEX 153

De ATEX regelgeving geldt voor gas-, damp- en stofexplosies:
De ATEX 114 (2014/34 EU) bevat verplichtingen voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor het gebruik in zones waar ontploffingsgevaar bestaat. Deze richtlijn heeft uitsluitend betrekking op het ontwerp en de productie en is alleen op fabrikanten gericht.
De ATEX 153 (1999/92/EG) gaat over apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar bestaat. Het geeft minimale voorschriften waar arbeidsplaatsen en -middelen aan moeten voldoen, zodat werknemers op die plaatsen veilig kunnen werken.

Meer en actuele informatie over ATEX vindt u bij NEN

ERIKS en REACH

Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen EC1907/2006

REACh-

ERIKS heeft een blijvende focus op duurzame ontwikkeling. De doelstellingen van REACH worden onderschreven, omdat het streeft naar maximale transparantie van informatie en het minimaliseren van het gebruik van schadelijke stoffen. Het doel is de bevordering van zowel de menselijke gezondheid als het milieu.

De REACH wetgeving werd van kracht op 1 juni 2007. Het vereist van fabrikanten en importeurs van chemische stoffen op de Europese markt registratie voor de door hun bedoelde toepassingen. Risicoanalyses en gedocumenteerde technische dossiers moeten zijn aangelegd. De beschikbare informatie dient door de gehele supply keten helder te zijn.

Stoffen die opgenomen zijn in de Annex XVII lijst (EC1907/2006), mogen niet meer worden gebruikt in Europa, tenzij het bedrijf voor het gebruik van de stof ontheffing heeft gekregen. De kandidaatslijst van “middelen van zeer grote zorg” wordt regelmatig ge-update. De meest recente kandidaatslijst kan gevonden worden op de website van het Europese agentschap voor chemische stoffen.

Het Statement REACH van ERIKS is als Engelstalig document te downloaden.

Indien u specifieke vragen heeft over REACh, kunt u contact opnemen met een van onze specialisten. Klik hier voor de contactinformatie.